Bibliotekar, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom na poslovima bibliotekara u trajanju od najmanje jedne godine. Uslovi: diplomirani bibliotekar, profesor srpskog jezika i književnosti, smjer bibliotekarski i profesor opšteobrazovnih

Opširnije

Bibliotekar

Bibliotekar, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom na poslovima bibliotekara u trajanju od najmanje jedne godine.

Uslovi:

 • diplomirani bibliotekar,
 • profesor srpskog jezika i književnosti, smjer bibliotekarski i
 • profesor opšteobrazovnih nastavnih predmeta navedenih u prilogu Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/12 i 80/14).

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14).
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće intervju i testiranje dana 21.08.2015. godine (petak) u 10,00 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od osam dana od dana izvršenog izbora.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima, osim na lični zahtjev, kod sekretara.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene u koverti na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Medicinska škola Banjaluka, Cetinjska br. 1, sa naznakom „ Za Komisiju za izbor kandidata“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Medicinska škola

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 13.08.2015.2015-08-13 12:19

Ističe: 20.08.2015

Pregleda: 50

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Bibliotekar

Bibliotekar, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom na poslovima bibliotekara u trajanju od najmanje jedne godine.

Uslovi:

 • diplomirani bibliotekar,
 • profesor srpskog jezika i književnosti, smjer bibliotekarski i
 • profesor opšteobrazovnih nastavnih predmeta navedenih u prilogu Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/12 i 80/14).

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14).
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće intervju i testiranje dana 21.08.2015. godine (petak) u 10,00 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od osam dana od dana izvršenog izbora.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima, osim na lični zahtjev, kod sekretara.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene u koverti na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Medicinska škola Banjaluka, Cetinjska br. 1, sa naznakom „ Za Komisiju za izbor kandidata“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.