Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03), člana 12, stav 1, 4. i 7. Zakona o učeničkom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 72/12), Odluke Vlade Republike Srpske

Opširnije

Direktor

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03), člana 12, stav 1, 4. i 7. Zakona o učeničkom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 72/12), Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski dom Banjaluka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 65/15) i Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski dom Banjaluka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 65/15), Vlada Republike Srpske raspisuje:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski dom Banjaluka.

Vlada Republike Srpske imenuje direktora JU Srednjoškolski dom Banjaluka, na prijedlog komisije za izbor.

Direktor JU Srednjoškolski dom Banjaluka imenuje se na period od četiri (4) godine i po isteku mandata može biti još jednom ponovo izabran za direktora u istoj ustanovi.

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavqanje navedenih poslova,
 4. da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
 5. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
 6. da nije na funkciji u političkoj stranci ili član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti,
 7. da nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri mjeseca ili da nije osuđen za krivično djelo: nasiqe u porodici, protiv polnog integriteta, primanje mita ili davanje mita, povreda ravnopravnosti građana i zloupotreba službenog položaja.

Posebni uslovi:

 1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine ili ekvivalent,
 2. najmanje pet (5) godina radnog iskustva u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod tačkama 1. i 2. kao i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova. Dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod tačkama 4, 5. i 6. kandidati su dužni priložiti u formi ovjerene pisane izjave. Dokaz o opštem uslovu navedenom pod tačkom 3. dužan je dostaviti izabrani kandidat, nakon okončanja postupka imenovanja. Dokaz o opštem uslovu navedenom pod tačkom 7. zatražiće poslodavac za izabranog kandidata po službenoj dužnosti.

Dokazi (dokumenti) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1 sa naznakom: “Komisija za izbor direktora JU Srednjoškolski dom Banjaluka”.

Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Srednjoškolski dom

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 01.09.2015.2015-09-01 09:36

Ističe: 14.09.2015

Pregleda: 64

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Direktor

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03), člana 12, stav 1, 4. i 7. Zakona o učeničkom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 72/12), Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski dom Banjaluka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 65/15) i Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski dom Banjaluka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 65/15), Vlada Republike Srpske raspisuje:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski dom Banjaluka.

Vlada Republike Srpske imenuje direktora JU Srednjoškolski dom Banjaluka, na prijedlog komisije za izbor.

Direktor JU Srednjoškolski dom Banjaluka imenuje se na period od četiri (4) godine i po isteku mandata može biti još jednom ponovo izabran za direktora u istoj ustanovi.

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavqanje navedenih poslova,
 4. da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
 5. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
 6. da nije na funkciji u političkoj stranci ili član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti,
 7. da nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri mjeseca ili da nije osuđen za krivično djelo: nasiqe u porodici, protiv polnog integriteta, primanje mita ili davanje mita, povreda ravnopravnosti građana i zloupotreba službenog položaja.

Posebni uslovi:

 1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine ili ekvivalent,
 2. najmanje pet (5) godina radnog iskustva u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod tačkama 1. i 2. kao i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova. Dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod tačkama 4, 5. i 6. kandidati su dužni priložiti u formi ovjerene pisane izjave. Dokaz o opštem uslovu navedenom pod tačkom 3. dužan je dostaviti izabrani kandidat, nakon okončanja postupka imenovanja. Dokaz o opštem uslovu navedenom pod tačkom 7. zatražiće poslodavac za izabranog kandidata po službenoj dužnosti.

Dokazi (dokumenti) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1 sa naznakom: “Komisija za izbor direktora JU Srednjoškolski dom Banjaluka”.

Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.