Raspisuje se Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić Neven“ Čelinac. Opis poslova: Obavlja poslove u skladu sa Zakonom i opštim aktima. Mandat: direktori iz tačke I konkursa imenuju se na period od 4 godine Opšti

Opširnije

Direktor JU Dječiji vrtić Neven

Raspisuje se Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić Neven“ Čelinac.

Opis poslova:

Obavlja poslove u skladu sa Zakonom i opštim aktima.

Mandat:

direktori iz tačke I konkursa imenuju se na period od 4 godine

Opšti uslovi za kandidata su:

 • da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18.godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti direktora,
 • da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH ( da nije pod optužnicom suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji)

Posebni uslovi:

 • visoka stručna sprema (VII stepen) prosvjetne struke, izuzetno za direktora predškolske ustanove može biti imenovano lice sa završenom višom školskom spremom prosvjetno pedagoške struke,ako nema prijavljenih kandidata sa visokom stručnom spremom,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskom vaspitanju i obrazovanju ili bilo kojem segmentu obrazovanja,
  program rada JU Dječiji vrtić „Neven“ za mandatni period.

Sukob interesa:

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03 ) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/08 ).

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti:

 • Izvod iz matične knjige rođenih, ( na novom obrascu ili ne stariji od 6 mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Ovjerenu kopiju diplome,
 • Biografija o kretanju u službi
 • Potvrdu o radnom stažu,
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, (ne starije od 6 mjeseci)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (pribaviće nadležni organ po službenoj dužnosti za kandidate koji uđu u uži izbor)
 • Ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova predviđenih u tački IV . 4 i 6 Konkursa
 • Ljekarsko uvjerenje (samo za kandidate koji uđu u uži izbor)
 • Program rada ustanove za koju se bira za mandatni period.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Komisija za provođenje postupka za izbor direktora će obaviti razgovor- intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Opština Čelinac, ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom: “Prijava na Konkurs za izbor direktora JU Dječiji vrtić „Neven“.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Mjesto: Čelinac

Poslodavac: JU Dječiji vrtić Neven

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 05.08.2015.2015-08-05 10:42

Ističe: 20.08.2015

Pregleda: 279

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Direktor JU Dječiji vrtić Neven

Raspisuje se Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić Neven“ Čelinac.

Opis poslova:

Obavlja poslove u skladu sa Zakonom i opštim aktima.

Mandat:

direktori iz tačke I konkursa imenuju se na period od 4 godine

Opšti uslovi za kandidata su:

 • da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18.godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti direktora,
 • da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH ( da nije pod optužnicom suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji)

Posebni uslovi:

 • visoka stručna sprema (VII stepen) prosvjetne struke, izuzetno za direktora predškolske ustanove može biti imenovano lice sa završenom višom školskom spremom prosvjetno pedagoške struke,ako nema prijavljenih kandidata sa visokom stručnom spremom,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskom vaspitanju i obrazovanju ili bilo kojem segmentu obrazovanja,
  program rada JU Dječiji vrtić „Neven“ za mandatni period.

Sukob interesa:

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03 ) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/08 ).

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti:

 • Izvod iz matične knjige rođenih, ( na novom obrascu ili ne stariji od 6 mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Ovjerenu kopiju diplome,
 • Biografija o kretanju u službi
 • Potvrdu o radnom stažu,
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, (ne starije od 6 mjeseci)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (pribaviće nadležni organ po službenoj dužnosti za kandidate koji uđu u uži izbor)
 • Ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova predviđenih u tački IV . 4 i 6 Konkursa
 • Ljekarsko uvjerenje (samo za kandidate koji uđu u uži izbor)
 • Program rada ustanove za koju se bira za mandatni period.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Komisija za provođenje postupka za izbor direktora će obaviti razgovor- intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Opština Čelinac, ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom: “Prijava na Konkurs za izbor direktora JU Dječiji vrtić „Neven“.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.