Interni revizor – Jedinica za internu reviziju Opis poslova Po nalogu direktora vrši sistematičan pregled i ocjenu upravljanja rizikom, internih kontrola i rukovođenja organizacijom, u skladu sa politikama, procedurama i aktivnostima Uprave. Interni revizor ocjenjuje adekvatnost i efikasnost sistema za finansijsko upravljanje i kontrole u pogledu: ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Uprave, ekonomične, efikasne […]

Interni revizor

Interni revizor – Jedinica za internu reviziju

Opis poslova

 • Po nalogu direktora vrši sistematičan pregled i ocjenu upravljanja rizikom, internih kontrola i rukovođenja organizacijom, u skladu sa politikama, procedurama i aktivnostima Uprave.
 • Interni revizor ocjenjuje adekvatnost i efikasnost sistema za finansijsko upravljanje i kontrole u pogledu: ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Uprave, ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa,
 • usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama, čuvanje sredstava Uprave od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti, integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja, kao i druge poslove koje odredi direktor.
 • U dogovoru sa direktorom, za obavljanje specifičnih pojedinačnih revizorskih zadataka, može osnovati privremene stručne timove.
 • Interni revizor za svoj rad odgovaran je direktoru Uprave.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6)  mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 • VII stepen stručne spreme; ekonomski fakultet;
 • najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 • položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave;
 • posjedovanje licence o osposobljenosti za obavljanje poslova internog revizora u skladu sa zakonom.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju„Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 • lične karte ili pasoša i
 • dokaza o posjedovanju licence o osposobljenosti za obavljanje poslova internog revizora u skladu sa zakonom za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

 Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 •  diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
 • dokaza o posjedovanju licence o osposobljenosti za obavljanje poslova internog revizora u skladu sa zakonom.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 10.04.2015.

Ističe: 23.04.2015

Pregleda: 87

Ovaj oglas je istekao

Interni revizor

Interni revizor – Jedinica za internu reviziju

Opis poslova

 • Po nalogu direktora vrši sistematičan pregled i ocjenu upravljanja rizikom, internih kontrola i rukovođenja organizacijom, u skladu sa politikama, procedurama i aktivnostima Uprave.
 • Interni revizor ocjenjuje adekvatnost i efikasnost sistema za finansijsko upravljanje i kontrole u pogledu: ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Uprave, ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa,
 • usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama, čuvanje sredstava Uprave od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti, integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja, kao i druge poslove koje odredi direktor.
 • U dogovoru sa direktorom, za obavljanje specifičnih pojedinačnih revizorskih zadataka, može osnovati privremene stručne timove.
 • Interni revizor za svoj rad odgovaran je direktoru Uprave.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6)  mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 • VII stepen stručne spreme; ekonomski fakultet;
 • najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 • položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave;
 • posjedovanje licence o osposobljenosti za obavljanje poslova internog revizora u skladu sa zakonom.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju„Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 • lične karte ili pasoša i
 • dokaza o posjedovanju licence o osposobljenosti za obavljanje poslova internog revizora u skladu sa zakonom za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

 Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 •  diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
 • dokaza o posjedovanju licence o osposobljenosti za obavljanje poslova internog revizora u skladu sa zakonom.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.