Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu radi sljedeće: organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada; usklađuje rad Odjeljenja sa drugim odjeljenjima, i sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada; usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima i institucijama i organizacijama, u okviru […]

Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu

Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu radi sljedeće:

 • organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa drugim odjeljenjima, i sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima i institucijama i organizacijama, u okviru ovlašćenja;
 • izrađuje planove, programe rada, i izvještaje o radu Odjeljenja;
 • kontroliše rad zaposlenih u Odjeljenju;
 • potpisuje prijedloge i nacrte akata koje Odjeljenje upućuje Komisiji za rješavanje stambenih pitanja i potvrđuje u skladu sa propisnim procedurama zakonitost ovih prijedloga i nacrta;
 • odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada i Gradonačelniku, a koja se odnose na Odjeljenje;
 • obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi podatke Odsjeku za upravljanje i evidenciju nepokretne imovine Grada, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada;
 • obavezan je na traženje Odsjeku za upravljanje i evidenciju nepokretne imovine Grada, dostaviti podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu Grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje.
 • odgovoran je za blagovremeno obavještavanje Stručne službe skupštine, o izvršenju odluka i zaključaka iz domena rada Odjeljenja;
 • podnosi i ovjerava zahtjev za izuzimanje dokumentacije iz arhiva;
 • učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata – po nalogu Gradonačelnika;
 • odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačelnika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
 • odobrava i ovjerava trebovanje potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
 • odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za  pokretanje  postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
 • predlaže upućivanje službenika Odjeljenja na službeno putovanje;
 • za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja – izdaje rješenja, naloge i uputstva;
 • provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara u okviru Odjeljenja;
 • odgovoran je za obezbjeđenje statističkih podataka za potrebe Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje;
 • provodi poslove izrade i dopune postojećih kontrolnih postupaka i procedura;
 • odgovoran je za provođenje mjera unapređenja sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, u nadležnosti Odjeljenja;
 • daje polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih  u Odjeljenju;
 • odgovoran je za zakonitost u radu,  i za namjensko trošenje budžetskih sredstava u nadležnosti Odjeljenja;
 • obezbjeđuje informacije za potrebe Kancelarije za građane;
 • obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika;
 • za svoj rad, odgovoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Mandat:

Načelnika odjeljenja ili službe, imenuje Skupština Grada, nakon sprovedenog javnog konkursa, na vrijeme trajanja mandata Skupštine Grada.

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Posebni uslovi:

 • VSS – društvene nauke, poslovanje, administracija, pravo, inženjerstvo ili tehnologija – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao i foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi :

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja fotokopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Posebni uslovi:

 • diploma o završenom fakultetu;
 • izjavu ili ispravu o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjava kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen;
 • ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 • izjavu ili ispravu da poznaje rad na računaru.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova:

 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Gradsku upravu Grada Banja Luka obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina fukcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u„Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banjaluka.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Gradska uprava Grada Banjaluka

Kategorija: Administrativni i slični poslovi

Objavljeno: 11.01.2017.

Ističe: 26.01.2017

Pregleda: 316

Ovaj oglas je istekao

Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu

Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu radi sljedeće:

 • organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa drugim odjeljenjima, i sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima i institucijama i organizacijama, u okviru ovlašćenja;
 • izrađuje planove, programe rada, i izvještaje o radu Odjeljenja;
 • kontroliše rad zaposlenih u Odjeljenju;
 • potpisuje prijedloge i nacrte akata koje Odjeljenje upućuje Komisiji za rješavanje stambenih pitanja i potvrđuje u skladu sa propisnim procedurama zakonitost ovih prijedloga i nacrta;
 • odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada i Gradonačelniku, a koja se odnose na Odjeljenje;
 • obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi podatke Odsjeku za upravljanje i evidenciju nepokretne imovine Grada, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada;
 • obavezan je na traženje Odsjeku za upravljanje i evidenciju nepokretne imovine Grada, dostaviti podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu Grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje.
 • odgovoran je za blagovremeno obavještavanje Stručne službe skupštine, o izvršenju odluka i zaključaka iz domena rada Odjeljenja;
 • podnosi i ovjerava zahtjev za izuzimanje dokumentacije iz arhiva;
 • učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata – po nalogu Gradonačelnika;
 • odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačelnika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
 • odobrava i ovjerava trebovanje potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
 • odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za  pokretanje  postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
 • predlaže upućivanje službenika Odjeljenja na službeno putovanje;
 • za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja – izdaje rješenja, naloge i uputstva;
 • provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara u okviru Odjeljenja;
 • odgovoran je za obezbjeđenje statističkih podataka za potrebe Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje;
 • provodi poslove izrade i dopune postojećih kontrolnih postupaka i procedura;
 • odgovoran je za provođenje mjera unapređenja sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, u nadležnosti Odjeljenja;
 • daje polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih  u Odjeljenju;
 • odgovoran je za zakonitost u radu,  i za namjensko trošenje budžetskih sredstava u nadležnosti Odjeljenja;
 • obezbjeđuje informacije za potrebe Kancelarije za građane;
 • obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika;
 • za svoj rad, odgovoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Mandat:

Načelnika odjeljenja ili službe, imenuje Skupština Grada, nakon sprovedenog javnog konkursa, na vrijeme trajanja mandata Skupštine Grada.

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Posebni uslovi:

 • VSS – društvene nauke, poslovanje, administracija, pravo, inženjerstvo ili tehnologija – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao i foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi :

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja fotokopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Posebni uslovi:

 • diploma o završenom fakultetu;
 • izjavu ili ispravu o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjava kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen;
 • ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 • izjavu ili ispravu da poznaje rad na računaru.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova:

 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Gradsku upravu Grada Banja Luka obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina fukcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u„Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banjaluka.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.