Profesor klavira – 4 izvršioca na određeno vrijeme do kraja prvog polugodišta školske 2015/2016 godine, (zamjena profesora na bolovanju). Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom

Opširnije

Profesor klavira

Profesor klavira – 4 izvršioca na određeno vrijeme do kraja prvog polugodišta školske 2015/2016 godine, (zamjena profesora na bolovanju).

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

 • Kandidati moraju imati završen odgovarajući instrumentalni odsjek muzičke akademije.
 • U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom, a ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom biće primljen kandidat bez položenog stručnog ispita.

Uz prijavu se prilažu:

 • ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeđnoj oblasti ili ekvivalent, (odgovarajućeg smjera) ,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu RS ,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjeni tokom studiranja,
 • uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu :

Javna ustanova Muzička škola „Vlado Milošević“ Banjaluka, ulica Jovana Dučića broj 23.

Napomena:

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 20 avgusta 2015. godine u 12,00 časova u prostorijama muzičke škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima
Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Muzička Škola «Vlado Milošević»
78000 Banjaluka, Jovana Dučića 23
Telefon i faks.: 00 387 (0)51 214-739

Prijave slati putem opcije “PRIJAVITE SE”

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Muzička škola "Vlado Milošević"

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 29.07.2015.2015-07-29 09:42

Ističe: 06.08.2015

Pregleda: 149

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Profesor klavira

Profesor klavira – 4 izvršioca na određeno vrijeme do kraja prvog polugodišta školske 2015/2016 godine, (zamjena profesora na bolovanju).

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

 • Kandidati moraju imati završen odgovarajući instrumentalni odsjek muzičke akademije.
 • U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom, a ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom biće primljen kandidat bez položenog stručnog ispita.

Uz prijavu se prilažu:

 • ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeđnoj oblasti ili ekvivalent, (odgovarajućeg smjera) ,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu RS ,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjeni tokom studiranja,
 • uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu :

Javna ustanova Muzička škola „Vlado Milošević“ Banjaluka, ulica Jovana Dučića broj 23.

Napomena:

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 20 avgusta 2015. godine u 12,00 časova u prostorijama muzičke škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima
Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Muzička Škola «Vlado Milošević»
78000 Banjaluka, Jovana Dučića 23
Telefon i faks.: 00 387 (0)51 214-739

Prijave slati putem opcije “PRIJAVITE SE”

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Pregleda: 151