Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci , puna norma; Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-prečišćeni tekst (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ , broj 55/07) kandidat treba da

Opširnije

Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku

Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci , puna norma;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-prečišćeni tekst (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ , broj 55/07) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove navedene u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske broj, 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i da ispunjava uslove u pogledu vrste stručne spreme i to: diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektronike i telekomunikacija.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili
 • uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
 • Uvjerenje treba da sadrži:
  • vrstu posla,
  • stepen i vrstu stručne spreme i
  • dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 • Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
 • Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 11.09.2015. godine (petak) u 10 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „ Za Komisiju za izbor kandidata“.

JU Elektrotehnička škola
‘’Nikola Tesla’’ Banjaluka
Jevrejska 48

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Elektrotehnička škola ‘’Nikola Tesla’’

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 02.09.2015.2015-09-02 10:59

Ističe: 10.09.2015

Pregleda: 95

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku

Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci , puna norma;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-prečišćeni tekst (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ , broj 55/07) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove navedene u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske broj, 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i da ispunjava uslove u pogledu vrste stručne spreme i to: diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektronike i telekomunikacija.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili
 • uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
 • Uvjerenje treba da sadrži:
  • vrstu posla,
  • stepen i vrstu stručne spreme i
  • dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 • Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
 • Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 11.09.2015. godine (petak) u 10 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „ Za Komisiju za izbor kandidata“.

JU Elektrotehnička škola
‘’Nikola Tesla’’ Banjaluka
Jevrejska 48

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Pregleda: 97