Opis poslova: Obavlja poslove u skladu sa Zakonom i opštim aktima. Mandat: direktori iz tačke I konkursa imenuju se na period od 4 godine Opšti uslovi za kandidata su: da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je

Opširnije

Direktor

Opis poslova: Obavlja poslove u skladu sa Zakonom i opštim aktima.

Mandat: direktori iz tačke I konkursa imenuju se na period od 4 godine

Opšti uslovi za kandidata su:

 1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18.godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 4. da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,
 5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti direktora,
 6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH ( da nije pod optužnicom suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji)

Posebni uslovi:

 • da ima obrazovanje prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuje se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno da imaju stručnu spremu prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje: fakultet političkih nauka- smjer socijalni rad i socijalna politika, pravni fakultet, filozofski fakultet- grupa za pedagogiju, psihologiju, sociologiju, defektološki fakultet i fakultet ekonomskih usmjerenja.
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit za rad u organima uprave.

Sukob interesa:

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03 ) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/08 ).

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti:

 • Biografija o kretanju u službi
 • Izvod iz matične knjige rođenih, ( na novom obrascu ili ne stariji od 6 mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Ovjerenu kopiju diplome,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave
 • Potvrdu o radnom stažu,
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan od nadležnog osnovnog suda (ne starije od 6 mjeseci)
 • Ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova predviđenih u tački IV 4. i 6. i tačke VI Konkursa
 • Ljekarsko uvjerenje (samo za kandidate koji uđu u uži izbor)
 • Program rada ustanove za koju se bira za mandatni period.

Ukoliko se dostavljaju kopije traženih dokumenata moraju biti ovjerene od nadležnog organa.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Komisija za provođenje postupka za izbor direktora će obaviti razgovor- intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni. Ukoliko kandidat ne pristupi na intervju smatraće se da je povukao svoju prijavu na konkurs.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:

Opština Čelinac,
ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50,
sa naznakom: “Prijava na Konkurs za izbor direktora JU Centar za socijalni rad”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Mjesto: Čelinac

Poslodavac: JU Centar za socijalni rad Čelinac

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 05.12.2018.2018-12-05 13:04

Ističe: 20.12.2018

Pregleda: 149

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Direktor

Opis poslova: Obavlja poslove u skladu sa Zakonom i opštim aktima.

Mandat: direktori iz tačke I konkursa imenuju se na period od 4 godine

Opšti uslovi za kandidata su:

 1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18.godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 4. da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,
 5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti direktora,
 6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH ( da nije pod optužnicom suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji)

Posebni uslovi:

 • da ima obrazovanje prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuje se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno da imaju stručnu spremu prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje: fakultet političkih nauka- smjer socijalni rad i socijalna politika, pravni fakultet, filozofski fakultet- grupa za pedagogiju, psihologiju, sociologiju, defektološki fakultet i fakultet ekonomskih usmjerenja.
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit za rad u organima uprave.

Sukob interesa:

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03 ) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/08 ).

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti:

 • Biografija o kretanju u službi
 • Izvod iz matične knjige rođenih, ( na novom obrascu ili ne stariji od 6 mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Ovjerenu kopiju diplome,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave
 • Potvrdu o radnom stažu,
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan od nadležnog osnovnog suda (ne starije od 6 mjeseci)
 • Ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova predviđenih u tački IV 4. i 6. i tačke VI Konkursa
 • Ljekarsko uvjerenje (samo za kandidate koji uđu u uži izbor)
 • Program rada ustanove za koju se bira za mandatni period.

Ukoliko se dostavljaju kopije traženih dokumenata moraju biti ovjerene od nadležnog organa.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Komisija za provođenje postupka za izbor direktora će obaviti razgovor- intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni. Ukoliko kandidat ne pristupi na intervju smatraće se da je povukao svoju prijavu na konkurs.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:

Opština Čelinac,
ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50,
sa naznakom: “Prijava na Konkurs za izbor direktora JU Centar za socijalni rad”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.