Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Direktor

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JZU Dom zdravlja Banjaluka

Kategorija: Zdravstvo

Objavljeno: 2019-04-2525. 4. 2019.

Ističe: 10. 5. 2019.

Pregleda: 795

Opis poslova

Direktor JZU Dom zdravlja Banjaluka:

 • rukovodi radom Doma zdravlja,
 • predstavlja i zastupa Dom zdravlja,
 • odgovara za zakonitost rada Doma zdravlja ,
 • vrši i druga prava i dužnosti u skladu sa zakonima, Statutom Ustanove i drugim aktima.

Mandat

 • Direktor se imenuje na period od četiri (4) godine.

Opšti uslovi

 1. da su državljani RS ili BiH;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da nisu otpušteni iz državne službe, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) – kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenog mjesta;
 4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova na upražnjenom mjestu, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom.

Posebni uslovi

Za direktora Doma zdravlja može biti imenovano lice koje pored zakonom propisanih opštih uslova ispunjava i sljedeće uslove:

 • da ima završen Medicinski ili Stomatološki fakultet i specijalizaciju iz jedne od grana medicine ili stomatologije iz djelatnosti Doma zdravlja ili da ima završen Ekonomski ili Pravni fakultet,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • da je u prethodnom radu ispoljio stručno i profesionalno znanje kao i
 • sposobnost organizovanja i rukovođenja.

Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.

Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • biografiju o kretanju u službi,
 • ovjerenu kopiju diplome,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci,
 • potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz podtački 3. 4. i 5. dijela opšti uslovi.
 • potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz dijela sukobi interesa.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prijave podnosilaca sa kojima Komisija za izbor ne stupi u kontakt u određenom roku, a nakon roka za podnošenje prijava, neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Imajući u vidu ovlaštenja Ombudsmena, koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene dokumente, te iz tog razloga, dokumenta priložena uz prijave na konkurs neće biti vraćana kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banjaluka – Stručna služba Skupštine Grada
Trg srpskih vladara br.1.
“KOMISIJA ZA IZBOR”.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI