Banjaluka.com

Istaknuti oglas

Ovaj oglas je istekao

Direktor

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU OŠ "Ivo Andrić"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2019-07-1717. 7. 2019.

Ističe: 1. 8. 2019.

Pregleda: 351

Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić”, Banjaluka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić”, Banjaluka.

Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić” Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Ivo Andrić’‘, Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi:

 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
 • da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

 • ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj: 44/17 i 31/18).
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
 • nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
 • Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik
  ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
 • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost;
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
 • Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
 • Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;
 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji (ovjerene kopije ne smiju biti starije od šest mjeseci).

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola “Ivo Andrić” Banjaluka,
Branka Radičevića 16,
78000 Banjaluka,
sa naznakom: “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić” Banjaluka”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Ivo Andrić’’ Banja Luka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke školi.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI