Direktor škole Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Za direktora škole može da bude izabrano lice koje, osim opštih uslova utvrđenih opštim propisima o radu, ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.

Opširnije

Direktor škole

Direktor škole

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje, osim opštih uslova utvrđenih opštim propisima o radu, ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 41/18), i to:

Opšti uslovi:

 • da je lice starije od 18 godina,
 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu ( psiho – fizičku ) sposobnost za rad,

Posebni uslovi:

 • ima zvršen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;
 • nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem;
 • ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole;
 • ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada, kao i spisak dostavljene dokumentacije,
 • Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od šest mjeseci),
 • Diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( ne starije od 6 mjeseci ),
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),
 • Uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje pet godina rada kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u JU Poljoprivrednoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 5) ovog stava;
 • Prijedlog programa rada direktora za mandatni četverogodišnji period,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
 • Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole:

JU Poljoprivredna škola Banjaluka – Školski odbor
Knjaza Miloša br. 9
78 000 Banjaluka

sa naznakom „prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Škole“.

Dostavljena dokumentacija ( dokumenti) se dostavljaju u orginalu i ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom i neće biti vraćena kandidatima.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Poljoprivredne škole Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Poljoprivredna škola

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 04.07.2018.2018-07-04 09:59

Ističe: 19.07.2018

Pregleda: 288

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Direktor škole

Direktor škole

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje, osim opštih uslova utvrđenih opštim propisima o radu, ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 41/18), i to:

Opšti uslovi:

 • da je lice starije od 18 godina,
 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu ( psiho – fizičku ) sposobnost za rad,

Posebni uslovi:

 • ima zvršen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;
 • nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem;
 • ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole;
 • ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada, kao i spisak dostavljene dokumentacije,
 • Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od šest mjeseci),
 • Diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( ne starije od 6 mjeseci ),
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),
 • Uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje pet godina rada kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u JU Poljoprivrednoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 5) ovog stava;
 • Prijedlog programa rada direktora za mandatni četverogodišnji period,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
 • Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole:

JU Poljoprivredna škola Banjaluka – Školski odbor
Knjaza Miloša br. 9
78 000 Banjaluka

sa naznakom „prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Škole“.

Dostavljena dokumentacija ( dokumenti) se dostavljaju u orginalu i ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom i neće biti vraćena kandidatima.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Poljoprivredne škole Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.