Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Direktor škole

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Medicinska škola

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2019-09-1818. 9. 2019.

Ističe: 3. 10. 2019.

Pregleda: 446

Opis poslova

  • Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.
  • Direktor za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
  • Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Mandat

1. Imenovanje direktora se vrši na period od 4 (četiri) godine.
2. Nakon izbora direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

Opšti uslovi:

1. Da je lice starije od 18 godina.
2. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
3. Da ima opštu zdravstvenu (psiho-fizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi:

1. Ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,
3. Nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4. Ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
5. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Potrebna dokumenta uz prijavu potpisanu od strane kandidata:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Ljekarsko uvjerenje (izabrani kandidat će priložiti nakon izbora, ne starije od 6 mjeseci),
4. Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent),
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
6. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (zatražiće Škola po službenoj dužnosti za kandidata koji bude izabran po konkursu),
7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
8. Uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla na kojim je radnik radio, stepen stručne spreme sa kojom je radio, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla i nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme,
9. Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada,
10. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period,
11. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i kontakt telefon dostaviti u seketarijat škole ili poštom na adresu škole: JU Medicinska škola Banjaluka, Cetinjska 1, sa naznakom za „Javni konkurs za izbor direktora škole“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima, te je potrebno dostaviti ovjerene kopije istih.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI