Opis poslova U oblasti elektroenergetike i energetike vrši kontrolu primjene propisanih standarda, tehničkih normativa, tehničkih zaštitnih mjera i pravila, mjera zaštite na radu od požara i eksplozije i propisa o zaštićenosti građana i zaposlenih lica i nepokretne i pokretne imovine

Opširnije

Elektrenergetski inspektor, Sektor tehničke inspekcije

Opis poslova

 • U oblasti elektroenergetike i energetike vrši kontrolu primjene propisanih standarda, tehničkih normativa, tehničkih zaštitnih mjera i pravila, mjera zaštite na radu od požara i eksplozije i propisa o zaštićenosti građana i zaposlenih lica i nepokretne i pokretne imovine od opasnog djelovanja električne struje i električnog atmosferskog pražnjenja pri projektovanju, građenju, pogonu, opsluživanju i radu, tehničkoj ispravnosti, pogonskoj zaštićenosti, zaštićenosti ljudi i izvođenju radova na EEO;
 • kontrolu posjedovanja od strane subjekta nad kojim se vrši nadzor licenci u elektroprenosnoj mreži, dozvola za proizvodnju i distribuciju električne enetrgije, rješenja o ispunjenosti uslova i licenci za izradu tehničke dokumentacije i građenje, odnosno izvođenje radova na EEO, rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje i drugih propisanih djelatnosti odnosno poslova na EEO;
 • kontrolu da li se proizvodnja, prenos, distribucija i korišćenje električne energije vrši na osnovu rješenja o ispunjenosti uslova i licence, odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti i saglasno tom aktu, kao i u skladu sa drugim zakonima, propisima, pravilima i opštim aktima;
 • kontrolu da li je pri proizvodnji, prenosu, distribuciji i korišćenju električne energije na EEO obezbjeđeno rukovođenje i interni nadzor i da li su na te poslove raspoređena lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa propisima i opštim aktima;
 • kontrolu da li se projektovanje EEO vrši u skladu sa propisanim uslovima;
 • kontrolu da je odobrenje za građenje EEO i drugih objekata u blizini EEO izdato u skladu sa zakonom i na propisan način;
 • kontrolu da li se EEO grade prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;
 • kontrolu da li izvršeni radovi na građenju EEO, odnosno urađena i montirana oprema, elementi, materijal, vodovi i konstrukcija odgovaraju propisanim standardima, tehničkim normativima, usaglašenosti proizvoda i metrologiji;
 • kontrolu da li na EEO koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostaci i nepravilnosti koji ugrožavaju bezbjednost njegovog korišćenja i okoline;
 • kontrolu da li se pri građenju EEO vrši stručni nadzor i vodi knjiga inspekcije i građevinski dnevnik na propisan način;
 • kontrolu da li se u toku građenja i korišćenja EEO vrše propisana osmatranja i održavanje EEO;
 • kontrolu da li izgrađeni EEO u kojem se vrši pogon, opsluživanje, rad i korišćenje posjeduje odobrenje za upotrebu;
 • kontrolu da li se EEO ili drugi obkjekat zbog fizičke dotrajalosti, elementarne nepogode ili drugih razloga može i dalje da služi svojoj namjeni, odnosno da li iz istih razloga postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaj, okolinu ili okolne objekte;
 • kontrolu da li kompanije za prenos, elektroprivredna preduzeća i krajnji kupci preduzimaju mjere za propisano, racionalno i ekonomično korišćenje električne energije, enegetskih goriva i sirovina;
 • kontrolu da li se pogon, opsluživanje i radovi na EEO vrše na osnovu dokumenata za rad, propisani način i u ispravnom stanju;
 • kontrolu da li se vrši propisani periodični pregledi i ispitivanja sredstava rada, uređaja, vodova, opreme i zaštitnih sredstava i opreme fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u EEO, odnosno električna mjerenja i ispitivanja od pravnog lica koje posjeduje rješenje o ispunjenju uslova za obavljanje tih poslova i sa sadržajem zapisnika o stručnom nalazu i ispravom (upotrebnom dozvolom) na propisanom obrascu;
 • kontrolu da li se pravilno izrađuju i redovno dopunjuju planovi, šeme i ostala tehnička dokumentacija; kontrolu da li se uredno vode i ovjeravaju pismene evidencije, odnosno knjige i pogonska dokumentacija;
 • kontrolu da li zaposleni ispunjavaju propisane uslove za rad na poslovima na koje su raspoređeni i da li su osposobljeni za poslove na kojima rade i za koje je propisana obaveza osposobljavanja, kao i na opsluživanju i održavanju elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija za koje je propisana obaveza polaganja stručnog ispita;
 • kontrolu da li je obezbjeđeno uredno snabdjevanje kupaca i krajnjih kupaca električnom energijom, kao i kvalitet isporuke električne energije;
 • kontrolu da li su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklonjeni u roku koji su naređeni rješenjem, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
 • Za svoj rad odgovara pomoćniku direktora-glavnom republičkom tehničkom inspektoru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi

 • VSS – 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer elektroenergetike;
 • 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 • položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave;
 • vozačka dozvola „B” kategorije.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
 • uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorie na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • vozačke dozvole „B” kategorije.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove na neodređeno vrijeme na radnom mjestu inspektora – radna mjesta označena pod brojem: 1.5. i 1.6. – provešće određeno vrijeme na probnom radu, prema planu i programu koji donosi Republička uprava za inspekcijske poslove.

Probni rad traje 60 dana, a u toku probnog rada kandidat će biti upoznat sa sadržajem poslova i zadataka radnog mjesta, te sa načinom praćenja i ocjenjivanja rezultata njegovog rada.

Ukoliko ocjena kandidata bude zadovoljavajuća, direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove donosi rješenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme. Ukoliko ocjena rada kandidata bude nezadovoljavajuća, direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove će donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Republička uprava za inspekcijske poslove

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 12.02.2019.2019-02-12 12:32

Ističe: 26.02.2019

Pregleda: 104

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Opis poslova

 • U oblasti elektroenergetike i energetike vrši kontrolu primjene propisanih standarda, tehničkih normativa, tehničkih zaštitnih mjera i pravila, mjera zaštite na radu od požara i eksplozije i propisa o zaštićenosti građana i zaposlenih lica i nepokretne i pokretne imovine od opasnog djelovanja električne struje i električnog atmosferskog pražnjenja pri projektovanju, građenju, pogonu, opsluživanju i radu, tehničkoj ispravnosti, pogonskoj zaštićenosti, zaštićenosti ljudi i izvođenju radova na EEO;
 • kontrolu posjedovanja od strane subjekta nad kojim se vrši nadzor licenci u elektroprenosnoj mreži, dozvola za proizvodnju i distribuciju električne enetrgije, rješenja o ispunjenosti uslova i licenci za izradu tehničke dokumentacije i građenje, odnosno izvođenje radova na EEO, rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje i drugih propisanih djelatnosti odnosno poslova na EEO;
 • kontrolu da li se proizvodnja, prenos, distribucija i korišćenje električne energije vrši na osnovu rješenja o ispunjenosti uslova i licence, odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti i saglasno tom aktu, kao i u skladu sa drugim zakonima, propisima, pravilima i opštim aktima;
 • kontrolu da li je pri proizvodnji, prenosu, distribuciji i korišćenju električne energije na EEO obezbjeđeno rukovođenje i interni nadzor i da li su na te poslove raspoređena lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa propisima i opštim aktima;
 • kontrolu da li se projektovanje EEO vrši u skladu sa propisanim uslovima;
 • kontrolu da je odobrenje za građenje EEO i drugih objekata u blizini EEO izdato u skladu sa zakonom i na propisan način;
 • kontrolu da li se EEO grade prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;
 • kontrolu da li izvršeni radovi na građenju EEO, odnosno urađena i montirana oprema, elementi, materijal, vodovi i konstrukcija odgovaraju propisanim standardima, tehničkim normativima, usaglašenosti proizvoda i metrologiji;
 • kontrolu da li na EEO koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostaci i nepravilnosti koji ugrožavaju bezbjednost njegovog korišćenja i okoline;
 • kontrolu da li se pri građenju EEO vrši stručni nadzor i vodi knjiga inspekcije i građevinski dnevnik na propisan način;
 • kontrolu da li se u toku građenja i korišćenja EEO vrše propisana osmatranja i održavanje EEO;
 • kontrolu da li izgrađeni EEO u kojem se vrši pogon, opsluživanje, rad i korišćenje posjeduje odobrenje za upotrebu;
 • kontrolu da li se EEO ili drugi obkjekat zbog fizičke dotrajalosti, elementarne nepogode ili drugih razloga može i dalje da služi svojoj namjeni, odnosno da li iz istih razloga postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaj, okolinu ili okolne objekte;
 • kontrolu da li kompanije za prenos, elektroprivredna preduzeća i krajnji kupci preduzimaju mjere za propisano, racionalno i ekonomično korišćenje električne energije, enegetskih goriva i sirovina;
 • kontrolu da li se pogon, opsluživanje i radovi na EEO vrše na osnovu dokumenata za rad, propisani način i u ispravnom stanju;
 • kontrolu da li se vrši propisani periodični pregledi i ispitivanja sredstava rada, uređaja, vodova, opreme i zaštitnih sredstava i opreme fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u EEO, odnosno električna mjerenja i ispitivanja od pravnog lica koje posjeduje rješenje o ispunjenju uslova za obavljanje tih poslova i sa sadržajem zapisnika o stručnom nalazu i ispravom (upotrebnom dozvolom) na propisanom obrascu;
 • kontrolu da li se pravilno izrađuju i redovno dopunjuju planovi, šeme i ostala tehnička dokumentacija; kontrolu da li se uredno vode i ovjeravaju pismene evidencije, odnosno knjige i pogonska dokumentacija;
 • kontrolu da li zaposleni ispunjavaju propisane uslove za rad na poslovima na koje su raspoređeni i da li su osposobljeni za poslove na kojima rade i za koje je propisana obaveza osposobljavanja, kao i na opsluživanju i održavanju elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija za koje je propisana obaveza polaganja stručnog ispita;
 • kontrolu da li je obezbjeđeno uredno snabdjevanje kupaca i krajnjih kupaca električnom energijom, kao i kvalitet isporuke električne energije;
 • kontrolu da li su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklonjeni u roku koji su naređeni rješenjem, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
 • Za svoj rad odgovara pomoćniku direktora-glavnom republičkom tehničkom inspektoru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi

 • VSS – 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer elektroenergetike;
 • 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 • položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave;
 • vozačka dozvola „B” kategorije.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
 • uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorie na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • vozačke dozvole „B” kategorije.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove na neodređeno vrijeme na radnom mjestu inspektora – radna mjesta označena pod brojem: 1.5. i 1.6. – provešće određeno vrijeme na probnom radu, prema planu i programu koji donosi Republička uprava za inspekcijske poslove.

Probni rad traje 60 dana, a u toku probnog rada kandidat će biti upoznat sa sadržajem poslova i zadataka radnog mjesta, te sa načinom praćenja i ocjenjivanja rezultata njegovog rada.

Ukoliko ocjena kandidata bude zadovoljavajuća, direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove donosi rješenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme. Ukoliko ocjena rada kandidata bude nezadovoljavajuća, direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove će donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Prijavi se preko sajta

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.