Opis poslova Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku Obavlja sljedeće poslove: organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada; usklađuje rad Odjeljenja

Opširnije

Načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku

Opis poslova

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku

Obavlja sljedeće poslove:

 • organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa drugim odjeljenjima u Gradskoj upravi;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;
 • izrađuje planove, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja;
 • kontroliše rad zaposlenih u Odjeljenju;
 • odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja;
 • odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada;
 • odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koje se odnose na Odjeljenje;
 • odgovoran je za pripremu informacija za medije, iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata, po nalogu Gradonačelnika;
 • odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
 • odgovoran je za izradu plana kapitalnih investicija u oblasti kulture, turizma, socijalne politike, izbjeglica i udruženja građana, i prati njegovu realizaciju, koju priprema i obezbjeđuje organizaciona jedinica nadležna za komunalne poslove;
 • obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi podatke Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada;
 • obavezan je na traženje Odsjeka za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada dostaviti podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu Grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje,
 • odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačelnika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
 • odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
 • daje ocjenu zaposlenih u Odjeljenju – u skladu sa pravilnikom;
 • odobrava korištenje službenih vozila radnicima Odjeljenja;
 • potpisuje putne naloge za radnike Odjeljenja, i o tome izvještava Gradonačelnika;
 • podnosi izvještaje Gradonačelniku o saradnji sa ustanovama, institucijama, nevladinim, međunarodnim i drugim organizacijama i asocijacijama, čija je djelatnost u vezi sa djelokrugom rada Odjeljenja;
 • za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja, izdaje rješenja, naloge i uputstva;
 • odgovoran je za obezbjeđenje statističkih i drugih podataka za potrebe Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje;
 • prati rješavanje upravnih predmeta i akata poslovanja u Odjeljenju, i preduzima mjere za njihovo rješavanje u zakonskom roku;
 • obezbjeđuje potrebne informacije za Odsjek za saradnju sa građanima-Kancelarija za građane;
 • odgovoran je za blagovremenu pripremu javnih nabavki – iz nadležnosti Odjeljenja;
 • odgovoran je za izradu novih, i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura;
 • odgovoran je za unapređenje sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;
 • odgovoran je za obezbjeđenje uslova za provođenje mjera zaštite životne sredine – u skladu sa Zakonom, iz nadležnosti Odjeljenja;
 • odgovoran je za dopunu novim, i ažuriranje postojećeg sadržaja WEB-stranice Grada Banja Luka, iz djelokruga rada Odjeljenja.
 • obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika;
 • za svoj rad, odgovoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Mandat

Načelnika odjeljenja ili službe, imenuje Skupština Grada, nakon sprovedenog javnog konkursa, na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine Grada.

Opšti i posebni uslovi

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 • VSS – fakultet društvenog, tehničkog ili obrazovnog smjera- VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banjaluka.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

 • nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
 • nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
 • nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

 • diplome o završenoj stručnoj spremi (fakultetu);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
 • isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 • isprave ili izjave da poznaje rad na računaru.

Stepen stručne spreme se dokazuje diplomom o stečenom visokom obrazovanju.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uvjerenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko dipolma nije izdata u predviđennom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

 • potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
 • uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno isustvo ili
 • pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

 • uvjerenje škole ili druge institucija koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj sručnoj spremi o položenom predmetu informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)):

 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina fukcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Gradska uprava Grada Banjaluka

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 05.12.2018.2018-12-05 12:50

Ističe: 20.12.2018

Pregleda: 228

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku

Opis poslova

Opis poslova koje obavlja Načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku

Obavlja sljedeće poslove:

 • organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa drugim odjeljenjima u Gradskoj upravi;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;
 • izrađuje planove, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja;
 • kontroliše rad zaposlenih u Odjeljenju;
 • odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja;
 • odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada;
 • odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koje se odnose na Odjeljenje;
 • odgovoran je za pripremu informacija za medije, iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata, po nalogu Gradonačelnika;
 • odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
 • odgovoran je za izradu plana kapitalnih investicija u oblasti kulture, turizma, socijalne politike, izbjeglica i udruženja građana, i prati njegovu realizaciju, koju priprema i obezbjeđuje organizaciona jedinica nadležna za komunalne poslove;
 • obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korištenje nepokretnosti u vlasništvu Grada dostavi podatke Odsjeku za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada;
 • obavezan je na traženje Odsjeka za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada dostaviti podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu Grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu Grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje,
 • odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačelnika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
 • odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
 • daje ocjenu zaposlenih u Odjeljenju – u skladu sa pravilnikom;
 • odobrava korištenje službenih vozila radnicima Odjeljenja;
 • potpisuje putne naloge za radnike Odjeljenja, i o tome izvještava Gradonačelnika;
 • podnosi izvještaje Gradonačelniku o saradnji sa ustanovama, institucijama, nevladinim, međunarodnim i drugim organizacijama i asocijacijama, čija je djelatnost u vezi sa djelokrugom rada Odjeljenja;
 • za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja, izdaje rješenja, naloge i uputstva;
 • odgovoran je za obezbjeđenje statističkih i drugih podataka za potrebe Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje;
 • prati rješavanje upravnih predmeta i akata poslovanja u Odjeljenju, i preduzima mjere za njihovo rješavanje u zakonskom roku;
 • obezbjeđuje potrebne informacije za Odsjek za saradnju sa građanima-Kancelarija za građane;
 • odgovoran je za blagovremenu pripremu javnih nabavki – iz nadležnosti Odjeljenja;
 • odgovoran je za izradu novih, i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura;
 • odgovoran je za unapređenje sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;
 • odgovoran je za obezbjeđenje uslova za provođenje mjera zaštite životne sredine – u skladu sa Zakonom, iz nadležnosti Odjeljenja;
 • odgovoran je za dopunu novim, i ažuriranje postojećeg sadržaja WEB-stranice Grada Banja Luka, iz djelokruga rada Odjeljenja.
 • obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika;
 • za svoj rad, odgovoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Mandat

Načelnika odjeljenja ili službe, imenuje Skupština Grada, nakon sprovedenog javnog konkursa, na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine Grada.

Opšti i posebni uslovi

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 • VSS – fakultet društvenog, tehničkog ili obrazovnog smjera- VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banjaluka.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

 • nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
 • nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
 • nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

 • diplome o završenoj stručnoj spremi (fakultetu);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
 • isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 • isprave ili izjave da poznaje rad na računaru.

Stepen stručne spreme se dokazuje diplomom o stečenom visokom obrazovanju.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uvjerenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko dipolma nije izdata u predviđennom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

 • potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
 • uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno isustvo ili
 • pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

 • uvjerenje škole ili druge institucija koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj sručnoj spremi o položenom predmetu informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)):

 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina fukcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.