Nastavnik razredne nastave za rad u CŠ u Slatini na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci na poslovima nastavnika razredne nastave i položenim stručnim ispitom – 1 izvršioca Opšti i posebni

Opširnije

Nastavnik razredne nastave

Nastavnik razredne nastave za rad u CŠ u Slatini na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci na poslovima nastavnika razredne nastave i položenim stručnim ispitom – 1 izvršioca

Opšti i posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju da ispunjavaju oššte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18), kao i posebne uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešće na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasni Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18).

Kandidati trebaju dostaviti sljedeća dokumenta za dokazivanje opštih uslova predviđenih Zakonom o radu i to:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 • ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),
 • uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/2018) i to:

 • Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena.
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nazaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja.
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju predviđen Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/2018), Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/2018), dana 18. 12. 2018. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Holandija“ u Slatini.

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole
JU Osnovna škola “Holandija” Slatina,
Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9,
78253 Slatina

Mjesto: Slatina

Poslodavac: OŠ "Holandija"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 05.12.2018.2018-12-05 13:12

Ističe: 13.12.2018

Pregleda: 80

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik razredne nastave

Nastavnik razredne nastave za rad u CŠ u Slatini na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci na poslovima nastavnika razredne nastave i položenim stručnim ispitom – 1 izvršioca

Opšti i posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju da ispunjavaju oššte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18), kao i posebne uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešće na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasni Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18).

Kandidati trebaju dostaviti sljedeća dokumenta za dokazivanje opštih uslova predviđenih Zakonom o radu i to:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 • ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),
 • uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/2018) i to:

 • Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena.
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nazaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja.
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju predviđen Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/2018), Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/2018), dana 18. 12. 2018. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Holandija“ u Slatini.

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole
JU Osnovna škola “Holandija” Slatina,
Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9,
78253 Slatina

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.