Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Sekretar škole

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU OŠ "Vuk Stefanović Karadžić"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2019-03-1414. 03. 2019

Ističe: 14. 03. 2019

Pregleda: 119

Sekretar škole – diplomirani pravnik, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za sekretara u osnovnoj školi, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.12.2019. godine, 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18), i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18).

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18)).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 • da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 • da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
 • da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu;
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije), potrebno je dostaviti:

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, pravni fakultet,
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za sekretara u osnovnoj školi, ili uvjerenje/rješenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, u utorak, 19.03.2019. godine sa početkom u 10:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole:
Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Banjaluka,
Save Kovačevića bb,
78000 Banjaluka,
sa naznakom “ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI