Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Tehnološka škola Banjaluka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika-djece poginulih Boraca VRS, na radno mjesto: Socijalni radnik – pripravnik – 1 izvršilac (

Opširnije

Socijalni radnik – pripravnik

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Tehnološka škola Banjaluka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika-djece poginulih Boraca VRS, na radno mjesto:

 • Socijalni radnik – pripravnik – 1 izvršilac ( diplomirani socijalni radnik )

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.
Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati, djeca poginulih boraca VRS, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS, broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik RS, broj 102/14 i 42/16.)

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs , u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

 • Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Repubike Srpske“ broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće intervju i testiranje dana 18.02.2019.godine u 10:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 8 dana od izvršenog izbora.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu
JU Tehnološka škola Banjaluka,
Pilanska bb ,
Banjaluka,
sa naznakom “Prijava na konkurs” .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Tehnološka škola

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 06.02.2019.2019-02-06 17:17

Ističe: 14.03.2019

Pregleda: 177

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Socijalni radnik - pripravnik

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Tehnološka škola Banjaluka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika-djece poginulih Boraca VRS, na radno mjesto:

 • Socijalni radnik – pripravnik – 1 izvršilac ( diplomirani socijalni radnik )

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.
Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati, djeca poginulih boraca VRS, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS, broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik RS, broj 102/14 i 42/16.)

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs , u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

 • Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Repubike Srpske“ broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće intervju i testiranje dana 18.02.2019.godine u 10:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 8 dana od izvršenog izbora.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu
JU Tehnološka škola Banjaluka,
Pilanska bb ,
Banjaluka,
sa naznakom “Prijava na konkurs” .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.