Viši stručni saradnik za geoinformacioni sistem i upravljanje javnim evidencijama o nepokretnostima, Sektor za informacione tehnologije katastra nepokretnosti Opis posla Vrši administraciju sistema za upravljanje evidencijama o nepokretnostima, vrši instalaciju, kreira korisne naloge, administrira baze podataka, vrši stalnu analizu i

Opširnije

Viši stručni saradnik za geoinformacioni sistem i upravljanje javnim evidencijama o nepokretnostima

Viši stručni saradnik za geoinformacioni sistem i upravljanje javnim evidencijama o nepokretnostima, Sektor za informacione tehnologije katastra nepokretnosti

Opis posla

 • Vrši administraciju sistema za upravljanje evidencijama o nepokretnostima,
 • vrši instalaciju, kreira korisne naloge, administrira baze podataka,
 • vrši stalnu analizu i praćenje pouzdanosti i efikasnosti sistema i predlaže njegova poboljšanja,
 • vrši kontrolu kvaliteta prikupljenih katastarskih podataka (konzistentnost, kompletnost, tačnost, sigurnost) uz slanje izvještaja korisnicima o svim evidentiranim greškama,
 • asistira ili  vrši neposrednu ispravku grešaka na zahtjev organizacionih jedinica Uprave,
 • prati usaglašenost izlaznih dokumenata sa zakonskom regulativom,
 • prati sve poslovne procese i procedure u okviru katastra,
 • postupa po zahtjevima za intervencijama od strane organizacionih jedinica Uprave,
 • predlaže poboljšanja u funkcionisanju geoinformacionog sistema na osnovu praćenja učestalosti određenpg tipa intervencija,
 • po potrebi vrši i instalaciju sistema, korisničku obuku, aktivno učestvuje u pripremi baze podataka neophodnih u postupku osnivanja katastra nepokretnosti (njihovom transferu ka udaljenim lokacijama u skladu sa defisnisanim poslovnim procesima),
 • izvještava načelnika Odjeljenja o svom radu,
 • obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni ili viši rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 • VII stepen stručne spreme, geodetski fakultet ili drugi fakultet geodetskog smjera, arhitektonsko-građevinski fakultet,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
 • položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Potrebna dokumenta

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 • svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave  il rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu:

Agencija za državnu upravu,
ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda),
ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 26.11.2018.2018-11-26 12:06

Ističe: 11.12.2018

Pregleda: 185

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Viši stručni saradnik za geoinformacioni sistem i upravljanje javnim evidencijama o nepokretnostima

Viši stručni saradnik za geoinformacioni sistem i upravljanje javnim evidencijama o nepokretnostima, Sektor za informacione tehnologije katastra nepokretnosti

Opis posla

 • Vrši administraciju sistema za upravljanje evidencijama o nepokretnostima,
 • vrši instalaciju, kreira korisne naloge, administrira baze podataka,
 • vrši stalnu analizu i praćenje pouzdanosti i efikasnosti sistema i predlaže njegova poboljšanja,
 • vrši kontrolu kvaliteta prikupljenih katastarskih podataka (konzistentnost, kompletnost, tačnost, sigurnost) uz slanje izvještaja korisnicima o svim evidentiranim greškama,
 • asistira ili  vrši neposrednu ispravku grešaka na zahtjev organizacionih jedinica Uprave,
 • prati usaglašenost izlaznih dokumenata sa zakonskom regulativom,
 • prati sve poslovne procese i procedure u okviru katastra,
 • postupa po zahtjevima za intervencijama od strane organizacionih jedinica Uprave,
 • predlaže poboljšanja u funkcionisanju geoinformacionog sistema na osnovu praćenja učestalosti određenpg tipa intervencija,
 • po potrebi vrši i instalaciju sistema, korisničku obuku, aktivno učestvuje u pripremi baze podataka neophodnih u postupku osnivanja katastra nepokretnosti (njihovom transferu ka udaljenim lokacijama u skladu sa defisnisanim poslovnim procesima),
 • izvještava načelnika Odjeljenja o svom radu,
 • obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni ili viši rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 • VII stepen stručne spreme, geodetski fakultet ili drugi fakultet geodetskog smjera, arhitektonsko-građevinski fakultet,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
 • položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Potrebna dokumenta

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 • svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave  il rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu:

Agencija za državnu upravu,
ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda),
ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.