Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Nastavnik stručno teoretske nastave za elektro struku

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ‘’NIKOLA TESLA’’ BANJA LUKA

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2020-01-1717. 1. 2020.

Ističe: 23. 1. 2020.

Pregleda: 281

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ‘’NIKOLA TESLA’’ BANJA LUKA
Ul.Jevrejska 48
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 106. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18),  direktor JU Škole učenika u privredi, Banja Luka, raspisuje

 Konkurs
za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

1. Nastavnik stručno teoretske nastave  za elektro struku, 1 izvršilac,  20 časova,na neodređeno  vrijeme,  lice sa radnim iskustvom,
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored  opštih  uslova predviđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16),  kandidat treba da ispunjava i  uslove propisane odredbom  člana 104.  stav 1.tačke 1, 2 i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18) i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Kandidati  su dužni  priložiti sledeću dokumetaciju:
-Prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs) za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon,
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studiskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom  stručnom ispitu,
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
-izvod iz matične knjige rođenih ,
-uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
-uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom isto je potrebno preračunati  u puno radno vrijeme),
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterjuma za prijem .
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 24.01.2020. godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijeve na konkurs.
Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.
Škola će za kandidata  koji bude izabran prije zasnivanja  radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kadidatima.
Prijave sa svim podacima i traženom dokumentacijom dastaviti lično ili poštom na adresu  Škole: JU Škola  učanika u privredi Banja Luka,  ul. Nikole Pašića 11A.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI