Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku za nastavne predmete Informatika i Računarske mreže

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ‘’NIKOLA TESLA’’

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2020-01-1717. 1. 2020.

Ističe: 23. 1. 2020.

Pregleda: 338

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ‘’NIKOLA TESLA’’ BANJA LUKA
Jevrejska 48

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19),  direktor JU Elektrotehnička škola ‘’Nikola Tesla’’ Banja Luka  raspisuje

 KONKURS
za prijem u radni odnos na radno mjesto

1. Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku za nastavne predmete Informatika i Računarske mreže, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice, puna norma.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ , broj 1/16 i 66/18) trebaju da ispunjavaju posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske broj, 41/18) i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 29/12, 80/14 i 83/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19).

Kandidati  su dužni  dostaviti sledeću dokumetaciju (ovjerene fotokopije):
-prijavu  na konkurs koja mora biti  potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa i kontakt telefon;
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;
-uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 30.01.2020. godine (četvrtak) u 10 časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „ Za Komisiju za prijem kandidata“.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI