Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Direktor

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Centar "Zaštiti me"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2019-05-1515. 5. 2019.

Ističe: 30. 5. 2019.

Pregleda: 848

Školski odbor JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka.

Opis poslova

 • Direktor Centra rukovodi radom Centra i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti Centra. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i Ministru.
 • Direktor Centra odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom Centra.

Mandat

 • Direktora Škole imenuje Vlada na prijedlog Ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od momenta stupanja na dužnost.

Status

 • Direktor Centra zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Centra te Pravilnikom o radu.

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Centra može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom Centra, i to:

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu.

Posebni uslovi:

 • da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole i
 • da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su, uz prijavu na konkurs sa naznačenom adresom prebivališta i brojem kontakt telefona, dužni priložiti:

 • kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci ),
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu,
 • potvrdu, odnosno uvjerenje kojima se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog inegriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.

Sva dokumenta koja kandidati prilažu uz prijavu na konkurs moraju biti originali ili ovjerene kopije, i neće se vraćati kandidatima.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora Centar će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka,
Poljokanov park bb,
Banjaluka,
sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka (NE OTVARATI).

Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime i tačnu adresu stanovanja kandidata.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Napomene

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti Ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora Centra, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI