Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Direktor škole

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Osnovna škola "Branko Radičević"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2019-11-2020. 11. 2019.

Ističe: 5. 12. 2019.

Pregleda: 493

Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Branko Radičević“ Banja Luka bira se na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina i
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.
Posebni uslovi:
1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18 i 84/19).

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:
Javna ustanova Osnovna škola ‘’Branko Radičević’’ Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116, 78 000 Banja Luka sa naznakom:
‘’Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Branko Radičević“ Banja Luka“ – ne otvarati“.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI