Banjaluka.com

Istaknuti oglas

Ovaj oglas je istekao

Generalni sekretar Univerziteta u Banjaluci

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Univerzitet u Banjaluci

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2019-05-1515. 5. 2019.

Ističe: 23. 5. 2019.

Pregleda: 654

Generalni sekretar Univerziteta u Banjaluci rukovodi Sekretarijatom Univerziteta i koordinira rad administrativnih službi fakulteta, Akademije i Instituta.

Generalnog sekretara Univerziteta u Banjaluci bira Upravni odbor Univerziteta, na prijedlog rektora Univerziteta, na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbor.

Kandidat za generalnog sekretara mora ispunjavati sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova;
 • da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u oblasti visokog obrazovanja;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

 • visoka stručna sprema – završen pravni fakultet;
 • pet godina radnog iskustva nakon diplomiranja, od čega najmanje tri godine u oblasti visokog obrazovanja.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na Konkurs, potrebno je dostaviti dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova:

 • ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
 • ovjerenu kopiju diplome;
 • kratku biografiju sa podacima o kretanju u službi;
 • uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 • potvrdu o radnom iskustvu;
 • ovjerenu fotokopiju lične karte.

Prijave se mogu dostaviti lično, ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Banjaluci – Rektorat,
Univerzitetski grad Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,
78000 Banjaluka,
n/r rektora Univerziteta, sa naznakom “za izbor generalnog sekretara Univerziteta u Banjaluci “.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI