Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Nastavni predmet – kultura religija

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Tehnička škola

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2020-01-2222. 1. 2020.

Ističe: 30. 1. 2020.

Pregleda: 468

JU TEHNIČKA ŠKOLA
Ul. Đure Daničića 2A
78000 Banja Luka

Na osnovu čl. 104, 106, 107. i 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS (“Sl.gl. RS“ br. 41/18), kao i čl. 4, 5, 6, 8. i 20. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19), direktor škole, raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. nastavni predmet – kultura religija – 1 izvršilac, 9 časova, na određeno vrijeme do kraja školske 2019/20 godine, tj. do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS („Sl.gl.RS“ br. 01/16 i 66/18), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl.gl. RS“ br. 41/18) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19), te Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.gl.RS“ br. 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15).

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:
-prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostavrenog radnog staža po vrstama posla)
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

Napomena:
U skladu sa čl. 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl.gl. RS“ br. 41/18), na upražnjeno radno mjesto, gdje je raspisan konkurs sa položenim stručnim ispitom, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnađno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19).
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU TEHNIČKA ŠKOLA, ul. Đure Daničića 2A, Banja Luka , sa naznakom „Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta“. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 05.02.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI