Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Nastavnik u osnovnoj školi-defektolog

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Centar "Zaštiti me"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2021-10-1313. 10. 2021.

Ističe: 21. 10. 2021.

Pregleda: 249

Nastavnik u osnovnoj školi-defektolog, sa punim radnim vremenom, 3 izvršioca, lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju:

1.foto-kopiju diplome: nastavnik u osnovnoj školi-defektolog: ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od tri godine sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova ili ekvivalent, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: diplomirani defektolog – oligofrenolog (VSS); profesor specijalne edukacije i rehabilitacije (VSS); diplomirani edukator i rehabilitator (VSS); specijalni edukator i rehabilitator (VSS);
2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
6. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
7. uvjerenje o državljanstvu;
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi traženoj konkursom;
9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
13. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Kandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:

  • ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju obaviće se dana 26.10.2021. godine u prostorijama JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, na adresi Poljokanov park bb, Banja Luka, sa početkom u 11,00 časova. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Centar će postaviti na oglasnu tablu Centra najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI