Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Policajac

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Kazneno-popravni zavod

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 2019-11-0606. 11. 2019.

Ističe: 14. 11. 2019.

Pregleda: 829

Kazneno-popravni zavod Banjaluka raspisuje javni konkurs za prijem 5 (pet) pripravnika sa srednjom stručnom spremom, a kako slijedi:

Služba obezbjeđenja: Policajac-pripravnik, 5 izvršilaca

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 • da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
 • da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:

 • da nije stariji od 27 godina,
 • SSS, IV stepen,
 • da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove i
 • poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),
 • diploma o školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
 • izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 • izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
 • ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnsti.

Provjeru psihofozičkih sposobnosti kandidata za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa izvršiće Komisija koju imenuje direktor Ustanove.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Kazneno-popravni zavod Banja Luka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za „konkurs“.

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, rezultata psihofozičkih provjera i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obavješteni.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI