Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Pripravnik

Mjesto: Čelinac

Poslodavac: Opštinska uprava Čelinac

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 2019-05-2222. 5. 2019.

Ističe: 6. 6. 2019.

Pregleda: 775

Diplomirani pravnik

2 izvršioca

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanja prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

Opšti uslovi

 1. da je državljanin Republike Srpske i Bih,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
 5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
 6. da nije u sukobu interesa, da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove:

 • Pripravnik VSS diplomirani pravnik – VII stepen stručne spreme četverogodišnji studijo odgovarajućeg smjera ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova,
 • da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica,
 • bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zvanju.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • ovjerenu kopiju diplome,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije osuđivan , ne starije od šest mjeseci,
 • potpisanu i ovjerenu ličnu izjavu za ispunjavanje opštih uslova (tačka 5.i 6.),
 • ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranica sa ličnim podacima, podacima o svršenoj školi i podacima o zaposlenju),
 • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da se nalazi na evidenciji Zavoda sa statusom nezaposlenog lica.

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. Izabrani kandidati nakon sprovedenog konkursa, dužani su da dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Sa kandidatima će se obaviti intervju pred Komisijom imenovanom za provođenje postupka prijema pripravnika.

O vremenu i mjestu intervja kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Prijave se mogu dostaviti lično i putem pošte na adresu:
Opština Čelinac,
Ul.Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb,
78240 Čelinac,
sa naznakom Konkursna komisija za prijem pripravnika.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Jungić Nebojša kontakt telefon: 051/553-010, 051/553-012.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI