Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Profesor pozorišne režije

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Univerzitet u Banjaluci

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2021-12-0101. 12. 2021.

Ističe: 9. 12. 2021.

Pregleda: 85

1. Pozorišna režija (nastavni predmeti: Scenografija i kostimografija 1,2; Scenografija ikostimografija 1, 2, 3, 4, 5, 6; Scenografija i kostimografija 1, 2 – izborni)– 1 izvršilac;
2. Pozorišna režija (nastavni predmeti: Pozorišna režija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Radio režija 1, 2, 3, 4; Pozorišni žanrovi 1, 2; Pozorišni žanrovi i stilovi 1, 2; Pozorišna i radio režija 1, 2; Osnovelutkarstva 1, 2) – 1 izvršilac.

Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Kandidati su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

Posebni uslovi

Kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
 • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
 • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
 • kratku bio kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanjuRepublike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanjuRepublike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu AKADEMIJA UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI