Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Viši stručni saradnik za stočarstvo

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 2019-10-3131. 10. 2019.

Ističe: 13. 11. 2019.

Pregleda: 736

Opis poslova:

Učestvuje u planiranju i sprovođenju programa rada; održava opremu; izvještava rukovodioca Područne jedinice o svojim aktivnostima; razvija tehničku i poslovnu efikasnost; identifikuje relevantna, praktična, pravovremena i nepristrasna tehnička i poslovna rješenja za potrebe poljoprivrednika iz svoje oblasti; uspostavlja sistem za pouzdano identifikovanje potreba poljoprivrednika iz stočarske proizvodnje i stalno ih ažurira; planira program savjetodavno-stručnog rada i obuka iz stočarstva koji zadovoljava potrebe proizvođača uz punu iskorištenost raspoloživih sredstava te uz dobijanje saglasnosti za planirane aktivnosti od strane rukovodioca Područne jedinice osigurava sprovođenje plana; prilagođava ga potrebama na terenu kako bi se ispunili zahtjevi i potrebe poljoprivrednika; organizuje davanje savjeta direktno, usmeno i pismeno i putem medija; daje ih na odobravanje; izvještava neposrednog rukovodioca na mjesečnom nivou; vodi tačnu evidenciju u formi koju odobri rukovodilac o aktivnostima Područne jedinice kada je riječ o stočarskoj proizvodnji i upotrebi opreme; u saradnji sa saradnicima iz iste oblasti identifikuje moguća rješenja za nedostatke i probleme u stočarskoj proizvodnji, razvija ih u praktičnoj formi i implementira ih na imanjima; sarađuje sa specijalistima iz oblasti stočarstva iz drugih organizacija kako bi se razmijenila iskustva i kako bi se došlo do najboljih rješenja za identifikovane probleme; kontinuirano prati nove tehnologije iz oblasti stočarstva i identifikuje njihovu primjenjivost; obavlja stručne poslove iz oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu; sarađuje sa područnim jedinicama u oblasti uzgoja i selekcije kao i sa asocijacijama uzgajivača kvalitetno priplodne stoke; obavlja poslove tehničkog nadzora kod proizvođača kvalitetno priplodne stoke; obavlja najsloženije stručne poslove iz oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu; obavlja poslove tehničkog nadzora kod proizvođača kvalitetno priplodne stoke; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Područne jedinice.

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet-smjer stočarstvo ili opšti smjer; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit „B” kategorije i poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi – priznate diplome ukoliko su stečene van  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili  rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja
 • stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
 • vozačka dozvola „B” kategorije

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI