Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Viši stručni saradnik za stručno usavršavanje

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 2019-12-1313. 12. 2019.

Ističe: 18. 12. 2019.

Pregleda: 392

Viši stručni saradnik za stručno usavršavanje ( Uprava za policijsku obuku), Odjeljenje za stručno usavršavanje, Jedinica za stručnu obuku, 1 izvršilac.

Opis poslova

Organizuje stručno usavršavanje u Odjeljenju, prati i analizira stanje obrazovnih potreba i predlaže donošenje nastavnih planova i programa stručnog usavršavanja i učestvuje u njihovoj izradi, sarađuje sa drugim nosiocima obuke, neposredno ostvaruje saradnju sa nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva u vezi sa organizovanjem i sprovođenjem svih vidova stručnog usavršavanja, vrši kontrolu načina i kvaliteta realizacije stručnog usavršavanja, sarađuje sa drugim učesnicima stručnog usavršavanja, vrši provjeru znanja i stručne osposobljenosti policijskih službenika u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju policijskih službenika, ostvaruje saradnju sa drugim republičkim organima, pravnim i fizičkim licima u vezi sa sprovođenjem obuke. Neposredno vrši poslove i zadatke u vezi sa organizacijom života i rada kadeta i polaznika stručne obuke u vrijeme kada nisu na nastavi, stara se sprovođenju higijensko-zdravstvenih mjera, organizuje i koordinira praktičnu nastavu i stručnu praksu kadeta Jedinice za policijsku obuku-Policijske akademije, prati stručne procedure i utvrđene standarde i obezbjeđuje njihovu primjenu u radu, podnosi izvještaje o radu iz svog djelokruga i vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, a po zahtjevu Ministarstva, može biti angažovan pri obavljanju određenih poslova i zadataka iz oblasti za koju je stručno osposobljen za potrebe drugih organizacionih jedinica u cilju poboljšanja kvaliteta rada istih. Obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi

Visoka stručna sprema društvenog smjera, jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI