Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Izbor nastavnika/Izbor saradnika

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Univerzitet u Banjojluci

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2020-01-2222. 1. 2020.

Ističe: 6. 2. 2020.

Pregleda: 573

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Ul.Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta r a s p i s u j e

K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Ia Za uže naučne oblasti:
1. Neurologija* – 1 izvršilac
2. Ekonomika poljoprivrede i ruraalni razvoj – 1 izvršilac
3. Očuvanje genetičkih resursa – 2 izvršioca
4. Međunarodno pravo – 1 izvršilac
5. Nuklearna fizika – 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIKA:

IIa Za uže naučne oblasti:
1. Geometrija i vizuelizacija prostora – 1 izvršilac
2. Hidro i termoenergetika* – 1 izvršilac
3. Evoluciona biologija – 1 izvršilac
4. Zoologija – 1 izvršilac
5. Specifične književnosti – srpska knjižnjvnost – 1 izvršilac
6. Specifični jezici – srpski jezik – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „1. Neurologija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „2. Hidro i termoenergetika* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
Pod rednim brojem 1. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 2. i 3. POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 4. PRAVNOM FAKULTETU – Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 77, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 5. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,

ZA IZBOR SARADNIKA:
Pod rednim brojem 1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 2. MAŠINSKOM FAKULTETU – Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 71, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 3. i 4.. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 5. i 6. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI