Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Pripravnik

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Poreska uprava RS

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 2019-11-0606. 11. 2019.

Ističe: 21. 11. 2019.

Pregleda: 820

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem 1 (jednog) pripravnika, koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka.

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

 • da je državljanin Republike Srpske ili BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

Posebni uslovi za prijem pripravnika:

 • završen pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera.

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava – Trg Republike Srpske br. 8, Banjaluka.

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“ koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na internet stranice Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

 • kopiju diplome o završenoj školskoj spremi

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana: 10.12.2019. godine (utorak) u 9:00 sati.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):

 • diplomu o završenoj školskoj spremi,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,
 • rodni list,
 • ljekarsko uvjerenje,
 • uvjerenje o neosuđivanosti i
 • radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI