Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Saradnik / Umjetničko teorijske discipline

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Akademija umjetnosti

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2019-04-1717. 4. 2019.

Ističe: 2. 5. 2019.

Pregleda: 445

Umjetničko teorijske discipline (nastavni predmeti: Harmonija sa harmonskom analizom 1-6, Kontrapunkt 1-4, Muzički oblici 1-4, Analiza muzičkog djela 1-6, Analiza muzičkih stilova 1-2, Metodika teorijske nastave 1-4, Aranžiranje 1-4, Harmonija sa harmonskom analizom I-II, Muzički oblici I-II, Kontrapunkt I-II, Metodika teorijskih predmeta I-II, Sviranje s lista i harmonska improvizacija I) – 2 izvršioca

Opšti uslovi

 • Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Kandidati za izbor su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

Navedena dokumenta Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Posebni uslovi

Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
 • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:

Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu:
Akademija umjetnosti,
Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,
78 000 Banjaluka

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI