Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Više nastavnika

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Privatna ustanova Osnovna škola „Nikola Tesla“

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2023-11-2828. 11. 2023.

Ističe: 13. 12. 2023.

Pregleda: 2580

Privatna ustanova Osnovna škola „Nikola Tesla“ Banja Luka
Njegoševa 45a, Banja Luka
Tel: +387 51 318 448
web: www.osnikolatesla.com

U skladu sa članom 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 83/22), Direktor PU OŠ „Nikola Tesla“ Banja Luka, raspisuje:

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik engleskog jezika i književnosti

 • sa radnim iskustvom, deset (10) časova nastavne norme, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac,

Pedagog

 • sa radnim iskustvom, pola radnog vremena, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac,

Nastavnik razredne nastave

 • sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme,  1 izvršilac.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik br. 1/16, 66/18, 119/21) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u PU OŠ „Nikola Tesla“ br. 05/20.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 •  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 • da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 • da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 • poželjno poznavanje engleskog jezika.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova kandidati treba da dostave biografiju sa propratnim/motivacionim pismom i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u PU OŠ „Nikola Tesla“ br. 05/20, na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

 • ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta
 • dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko se radi o licu koje posjeduje radno iskustvo.
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za lica koja navedeno uvjerenje posjeduju.
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad dijetetom ili maloljetnim licem;
 • uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje ili intervju. O terminu održavanja intervjua kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa blagovremeno će biti obaviješteni.

Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u PU OŠ „Nikola Tesla“ br. 05/20

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „za konkurs“, dostaviti putem pošte na adresu:

 • PU Osnovna škola “Nikola Tesla“ Banja Luka, NJegoševa 45a, 78000 Banja Luka,
 • ili putem opcije “PRIJAVITE SE”

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u PU OŠ „Nikola Tesla“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dana: 28.11.2023.god.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI