Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje radi sljedeće: organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada; usklađuje rad Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada; usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja; […]

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje radi sljedeće:

 • organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;
 • ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima, zainteresivanim investitorima, Odjeljenjem za privredu, Gradskom razvojnom agencijom i  drugim ustanovama;
 • organizuje i prati izradu planova, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja;
 • kontroliše rad šefova Odsjeka i radnika u Odjeljenju;
 • odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja, za prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava iz nadležnosti Odjeljenja;
 • odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada;
 • odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koje se odnose na Odjeljenje;
 • odgovoran je za blagovremeno izvještavanje Službe za poslove Skupštine grada i gradonačelnika – o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine Grada, iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • informiše Gradonačelnika o realizaciji starteških i drugih projekata od značaja za Grad;
 • prati stanje upravnih predmeta i akata poslovanja u Odjeljenju, i preduzima mjere za njihovo rješavanje – u zakonskom roku;
 • učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata, po nalogu Gradonačelnika i  organizuje pripremu prijedloge akata iz nadležnosti Odjeljenja koje donosi Gradonačelnik;
 • planira, organizuje i predlaže Gradonačelniku prijem investitora za realizaciju investicionih projekata Grada i informiše Gradonačelnika o zainteresovanim investitorima;
 • inicira investicione projekte u Gradu Banja Luka;
 • odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za  pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
 • odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačlenika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
 • odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
 • podnosi i ovjerava zahtjeve za izuzimanje dokumentacije iz Arhive Gradske uprav
 • odobrava korištenje službenih vozila radnicima Odjeljenja;
 • predlaže upućivanje radnika Odjeljenja na službeno putovanje;
 • odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;
 • obezbjeđuje potrebne informacije Kancelariji za građane;
 • komunikacija s javnošću, u koordinaciji sa nadležnim Timom za komunikacije, i u skladu sa ovlaštenjima;
 • daje polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih u Odjeljenju, u skladu sa pravilnikom;
 • odgovoran je za izradu novih, i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura;
 • aktivno učestvuje u unapređenju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • odgovoran je za obezbjeđenje uslova za provođenje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjera u vezi sa čuvanjem i korištenjem imovine u Odjeljenju;
 • aktivno učestvuje u dopuni novim, i ažuriranju postojećeg sadržaja WEB stranice Grada Banja Luka, iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja – izdaje rješenja, naloge i uputstva;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika;
 • za svoj rad, odgovoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Mandat:

Načelnika odjeljenja ili službe, imenuje Skupština Grada, nakon sprovedenog javnog konkursa, na vrijeme trajanja mandata Skupštine Grada.

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Posebni uslovi:

 • VSS – društvene nauke, inženjerstvo, tehnologija ili šumarstvo – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao i foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi :

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja fotokopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Posebni uslovi:

 • diploma o završenom fakultetu;
 • izjavu ili ispravu o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjava kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen;
 • ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 • izjavu ili ispravu da poznaje rad na računaru.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova:

 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Gradsku upravu Grada Banja Luka obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina fukcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u„Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banjaluka.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Gradska uprava Grada Banjaluka

Kategorija: Administrativni i slični poslovi

Objavljeno: 11.01.2017.

Ističe: 26.01.2017

Pregleda: 207

Ovaj oglas je istekao

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje radi sljedeće:

 • organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
 • usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;
 • ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima, zainteresivanim investitorima, Odjeljenjem za privredu, Gradskom razvojnom agencijom i  drugim ustanovama;
 • organizuje i prati izradu planova, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja;
 • kontroliše rad šefova Odsjeka i radnika u Odjeljenju;
 • odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja, za prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava iz nadležnosti Odjeljenja;
 • odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada;
 • odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koje se odnose na Odjeljenje;
 • odgovoran je za blagovremeno izvještavanje Službe za poslove Skupštine grada i gradonačelnika – o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine Grada, iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • informiše Gradonačelnika o realizaciji starteških i drugih projekata od značaja za Grad;
 • prati stanje upravnih predmeta i akata poslovanja u Odjeljenju, i preduzima mjere za njihovo rješavanje – u zakonskom roku;
 • učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata, po nalogu Gradonačelnika i  organizuje pripremu prijedloge akata iz nadležnosti Odjeljenja koje donosi Gradonačelnik;
 • planira, organizuje i predlaže Gradonačelniku prijem investitora za realizaciju investicionih projekata Grada i informiše Gradonačelnika o zainteresovanim investitorima;
 • inicira investicione projekte u Gradu Banja Luka;
 • odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za  pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;
 • odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta Gradonačlenika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta Gradonačelnika;
 • odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
 • podnosi i ovjerava zahtjeve za izuzimanje dokumentacije iz Arhive Gradske uprav
 • odobrava korištenje službenih vozila radnicima Odjeljenja;
 • predlaže upućivanje radnika Odjeljenja na službeno putovanje;
 • odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;
 • obezbjeđuje potrebne informacije Kancelariji za građane;
 • komunikacija s javnošću, u koordinaciji sa nadležnim Timom za komunikacije, i u skladu sa ovlaštenjima;
 • daje polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih u Odjeljenju, u skladu sa pravilnikom;
 • odgovoran je za izradu novih, i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura;
 • aktivno učestvuje u unapređenju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • odgovoran je za obezbjeđenje uslova za provođenje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjera u vezi sa čuvanjem i korištenjem imovine u Odjeljenju;
 • aktivno učestvuje u dopuni novim, i ažuriranju postojećeg sadržaja WEB stranice Grada Banja Luka, iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja – izdaje rješenja, naloge i uputstva;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika;
 • za svoj rad, odgovoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

Mandat:

Načelnika odjeljenja ili službe, imenuje Skupština Grada, nakon sprovedenog javnog konkursa, na vrijeme trajanja mandata Skupštine Grada.

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Posebni uslovi:

 • VSS – društvene nauke, inženjerstvo, tehnologija ili šumarstvo – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao i foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi :

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja fotokopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Posebni uslovi:

 • diploma o završenom fakultetu;
 • izjavu ili ispravu o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjava kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen;
 • ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 • izjavu ili ispravu da poznaje rad na računaru.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova:

 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Gradsku upravu Grada Banja Luka obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina fukcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u„Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banjaluka.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.