Posebni uslovi: Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent – pravni fakultet , sa radnim radnim iskustvom od najmanje 1 godinu dana na istim ili sličnim poslovima u struci, poznavanje rada na računaru – Windows , Word , Excel ,

Opširnije

Sekretar škole

Posebni uslovi:

 • Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent – pravni fakultet ,
 • sa radnim radnim iskustvom od najmanje 1 godinu dana na istim ili sličnim poslovima u struci,
 • poznavanje rada na računaru – Windows , Word , Excel , mail , internet.

Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu ( Sl. Glasnik RS, broj 55/07-prečišćeni tekst), treba da ispunjava i navedene posebne uslove propisane članom 90. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/08,106/09, 104/11 i 33/14) .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 102/14).

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

 • vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
 • prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
 • rezultati ostvareni na intervjuu ,
 • socijalni status i
 • dužina radnog staža.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kanidata za prijem u radni odnos i to:

 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnosg za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti, koje nije starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama JU “Tehničke škole” Banjaluka, u utorak, 30.06.2015. godine u 11,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JU “Tehnička škola” Banjaluka, Đure Daničića 2a, Banjaluka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Tehnička škola

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 18.06.2015.2015-06-18 09:55

Ističe: 25.06.2015

Pregleda: 16

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Sekretar škole

Posebni uslovi:

 • Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent – pravni fakultet ,
 • sa radnim radnim iskustvom od najmanje 1 godinu dana na istim ili sličnim poslovima u struci,
 • poznavanje rada na računaru – Windows , Word , Excel , mail , internet.

Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu ( Sl. Glasnik RS, broj 55/07-prečišćeni tekst), treba da ispunjava i navedene posebne uslove propisane članom 90. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/08,106/09, 104/11 i 33/14) .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 102/14).

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

 • vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
 • prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
 • rezultati ostvareni na intervjuu ,
 • socijalni status i
 • dužina radnog staža.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kanidata za prijem u radni odnos i to:

 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnosg za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti, koje nije starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama JU “Tehničke škole” Banjaluka, u utorak, 30.06.2015. godine u 11,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JU “Tehnička škola” Banjaluka, Đure Daničića 2a, Banjaluka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Pregleda: 18