Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora JU “OŠ Branko Radičević” Opis poslova Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za

Opširnije

Direktor škole

Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora JU “OŠ Branko Radičević”

Opis poslova

 • Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.
 • Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Mandat

 • Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Branko Radičević’’ Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine i može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi.
 • Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što dobije saglasnosti od resornog ministra ili nakon što protekne rok od trideset dana u kojem roku je ministar dužan odlučiti o predloženom kandidatu.

Status

 • Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola ‘’Branko Radičević’’ Banjaluka te Pravilnikom o radu.

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Branko Radičević’’ Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi:

 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad
 • da je stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH – RS

Posebni uslovi:

 • da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,
 • da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
 • da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

 • Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o dužini radnog iskustva u prosvjeti (najmanje pet godina),
 • Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • Prijedlog programa rada za mandatni period,
 • Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. Stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Svi kandidati koji ispune uslove konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu neće biti vraćena kandidatima, osim na lični zahtjev.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Branko Radičević“ Banjaluka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116, 78000 Banjaluka, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI, OTVARA ŠKOLSKI ODBOR)“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Branko Radičević’’ Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU "OŠ Branko Radičević"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 13.08.2015.2015-08-13 14:32

Ističe: 27.08.2015

Pregleda: 172

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Direktor škole

Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora JU “OŠ Branko Radičević”

Opis poslova

 • Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.
 • Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Mandat

 • Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Branko Radičević’’ Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine i može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi.
 • Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što dobije saglasnosti od resornog ministra ili nakon što protekne rok od trideset dana u kojem roku je ministar dužan odlučiti o predloženom kandidatu.

Status

 • Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola ‘’Branko Radičević’’ Banjaluka te Pravilnikom o radu.

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Branko Radičević’’ Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi:

 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad
 • da je stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH – RS

Posebni uslovi:

 • da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,
 • da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
 • da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

 • Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o dužini radnog iskustva u prosvjeti (najmanje pet godina),
 • Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • Prijedlog programa rada za mandatni period,
 • Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. Stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Svi kandidati koji ispune uslove konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu neće biti vraćena kandidatima, osim na lični zahtjev.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Branko Radičević“ Banjaluka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116, 78000 Banjaluka, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI, OTVARA ŠKOLSKI ODBOR)“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Branko Radičević’’ Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.