Nastavnik matematike – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme (do kraja školske 2015/16.godine), 16 časova redovne nastave sedmično, područna škola Bočac, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom; Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati

Opširnije

Nastavnik matematike

Nastavnik matematike – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme (do kraja školske 2015/16.godine), 16 časova redovne nastave sedmično, područna škola Bočac, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br. 74/08,71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl.glasnik RS br.77/09, 86/10 i 25/14), kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br.102/14).

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to

 • uvjerenje o državljanstvu ;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 • ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavljaju kandidati nakon što budu odabrani na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • uvjerenje o neosuđivanosti u skladu sa članom 105.stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju – pribavlja škola za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent i to:

 • profesor matematike
 • profesor matematike i informatike
 • profesor matematike i informatike za osnovnu školu
 • diplomirani matematičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta
 • nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od ovih kategorija;

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Samo sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i interviju u centralnoj školi Krupa na Vrbasu dana 25.08.2015.godine u 10 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a koji se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu škole, a dostavljena dokumentacije se neće vraćati.

OSNOVNA ŠKOLA
„VOJISLAV ILIĆ“
78206 KRUPA NA VRBASU

Mjesto: Krupa na Vrbasu

Poslodavac: OŠ "Vojislav Ilić"

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 13.08.2015.2015-08-13 11:56

Ističe: 20.08.2015

Pregleda: 26

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik matematike

Nastavnik matematike – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme (do kraja školske 2015/16.godine), 16 časova redovne nastave sedmično, područna škola Bočac, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br. 74/08,71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl.glasnik RS br.77/09, 86/10 i 25/14), kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br.102/14).

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to

 • uvjerenje o državljanstvu ;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 • ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavljaju kandidati nakon što budu odabrani na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • uvjerenje o neosuđivanosti u skladu sa članom 105.stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju – pribavlja škola za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent i to:

 • profesor matematike
 • profesor matematike i informatike
 • profesor matematike i informatike za osnovnu školu
 • diplomirani matematičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta
 • nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od ovih kategorija;

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Samo sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i interviju u centralnoj školi Krupa na Vrbasu dana 25.08.2015.godine u 10 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a koji se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu škole, a dostavljena dokumentacije se neće vraćati.

OSNOVNA ŠKOLA
„VOJISLAV ILIĆ“
78206 KRUPA NA VRBASU

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Pregleda: 28